دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری مسیر هدف

تئوری مسیر– هدف که در سالهای 1970 به وسیله مارتین ایوانز [1]و رابرت هاوس[2] اداع گردید ، دارای توجه اقتضایی می باشد. اما نقطه تمرکز و تاکید آن به جای صفات ثابت رهبر، جایگاه و رفتارهای رهبر می باشد. پس، تئوری مسیر– هدف امکان تطبیق رهبر با جایگاه را فراهم می سازد. تئوری مسیر– هدف ریشه در تئوری انتظار در انگیزش دارد. به گونه کلی طبق تئوری انتظار، طرز تلقی ها و رفتارهای فرد با بهره گیری از دو عامل وابسته به هم قابل پیش بینی می باشد: درجه اعتماد فرد به تحقق نتیجه های مختلف از راه عملکرد( انتظار ) و دوم ارزش این نتایج برای فرد (ظرفیت).

طبق تئوری مسیر– هدف که در نمودار ذیل نشان داده شده می باشد، زیردستان تاجایی به وسیله رهبر برانگیخته می شوند که رفتار رهبر از طریق روشن کردن رفتارهایی ( مسیرها ) که منتهی به پاداش های مورد نظر( هدف ها ) می شوند ، عملکرد زیر دستان را تحت تاثیر قرار دهد . البته فرض بر این می باشد که دریافت پاداش بستگی به عملکرد اثر بخش دارد. همچنی ، طبق تئوری مسیر – هدف ، یک رهبر ممکن می باشد در جایگاه های مختلف به طرق مختلف رفتار کند.

رفتارهای رهبر در تئوری مسیر – هدف به 4 نوع هدایتی، حمایتی، مشارکتی و موفقیت خواهی تقسیم می گردد. در رهبری هدایتی، رهبر به زیر دستانش می گوید که چه انتظاری از آنها دارد، راهنمایی لازم را درمورد چگونگی انجام وظایف ارائه می دهد. کاری را که بایستی انجام گردد برنامه ریزی می کند، معیارهای معینی را برای عملکرد زیر دستانش حفظ می کند. رفتار رهبر حمایتی دوستانه می باشد و وضعیت اجتماعی ، رفاه و نیازهای زیردستانش توجه می کند. در رهبر مشارکتی ، رهبر با زیر دستانش درمورد موضوعها مشورت می کند و پیشنهاد ههای آنها را از قبل از تصمیم گیری مورد توجه قرار می دهد و رهبر موفقیت خواه هدفهای کوشش برانگیز تعیین

می کند، از زیر دستانش انتظار دارد در بالاترین سطح کوشش کنند و اطمینان زیادی دارد که زیردستان کوشش می، کنند و هدف ها راتحقق می بخشند. در تئوری مسیر– هدف، بر خلاف تئوری اقتضایی فیدلر فرض بر این می باشد که هر رهبری میتواند بر حسب جایگاه رهبری ، یک یا هر چهار سبک رهبری را اعمال کند.

عوامل موقعیتی، طبق تئوری مسیر– هدف دو نوع عامل موقعیتی بر چگونگی ارتباط رفتار رهبر با رضایت زیردستان اثر می گذارد، که عبارتند از:

ویژگی های شخصی زیردستان و ویژگی های محیط دو ویژگی شخصی مهم زیردستان عبارتند از محل و منشا کنترل و توانایی ادراک شده. منشا کنترل تصریح دارد به میزانی که فرد فکر می ‌کند آن چیز که برایش اتفاق می افتد، نتیجه ی رفتار خودش می باشد و یا نتیجه عوامل خارجی می باشد. نتیجه ی تحقیقات نشان می دهد اشخاصی که پیامد ها را به رفتار خودشان اسناد میکنند، بیشتر به رهبر هدایتی تمایل نشان میدهند، توانایی ادراک شده تصریح دارد به دیدگاه فرد نسبت به توانایی خود در انجام کاری که به او محول شده می باشد. کارکنانی که توانایی های خودشان را به نسبت زیاد ارزیابی میکنند احتمال کمی هست که رهبری هدایتی را بپذیرند. ویژگی های مهم محیطی انسجام وظیفه، سیستم اختیار رسمی و گروه کاری اولیه می باشند.

طبق تئوری مسیر– هدف، اگر رفتار رهبر به زیردستان کمک کند تا بتوانند با بی اطمینانی های محیطی ناشی از این عوامل مقابله کنند، درآنها ایجاد انگیزه خواهد نمود. به هر حال در بعضی موارد شکلهای خاصی از رهبری زائد بوده و موجب کاهش انگیزش زیردستان می گردد. به عنوان مثال، زمانی که درجه انسجام وظیفه بالاست، رهبری هدایتی کمتر مورد نیاز می باشد یا کمتر اثر بخش می باشد .

همچنین، اگر گروه کار طرفداری اجتماعی فراوانی از فرد به اقدام آورد، یک رهبری حمایتی جاذبه نخواهد داشت. پس فرض براین می باشد که رفتار رهبر به همان اندازه که با اشخاص و جایگاه ها هماهنگی دارد بر انگیزش کارکنان برای انجام کار اثر می گذارد(گریفین ، مورهد ، 1384: 115)

 

[1] Martin evans

[2] Robert house

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب