دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

19 نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا

سبک رهبری تحول گرا در نظریات جدید به عنوان یکی از سبک های رهبری اثربخش شناخته شده می باشد. این سبک از چهار بعد تاثیر گذاری ایده آلی، انگیزش الهام بخ ، برانگیزندگی ذهنی و ملاحظه ی فردی تشکیل شده می باشد. برنز  در سال 1978 ، اولین سنگ بنای نظریه ی رهبری تحول گرا را با شناسایی دو نوع سبک رهبری مراوده ای در برابر تحول گرا گذاشت. به نظر برنز ، رهبر تحول گرا به ایجاد تحول و تحول زایی می پردازد، ارزش هایی که رهبر تحول گرا دنبال می نماید ارزش های غایی نظیر آزادی، عدالت و برابری می باشد. این نوع رهبران پیروان خود را به سطوح بالاتری از اخلاق و روحیه ارتقا می دهند . رهبر تحول گرا افراد را به سوی بهتر شدن خودشان هدایت می کند. برنز دو نوع رهبری مراوده ای و تحول گرا را به عنوان دو قطب متمایز در یک پیوستار تصور می نمود. این دیدگاه توسط باس [1]توسعه داده گردید. به نظر او در رهبری مراوده ای ایده ی کلی این می باشد که وقتی شغل یا محیط شغلی پیرامون در ایجاد انگیزه های لازم و رضایت مندی ناموفق می باشد، رهبر با تصریح و روشن سازی معیارهای عملکرد و یا با اظهار آن چیز که که از پیروان خود انتظار دارد و نیز آن چیز که که در برابر آن دریافت خواهند نمود، اعمال رهبری می کند. به این ترتیب در حالی که رهبر مراوده ای پیروان را بر می انگیزد که مطابق انتظار او اقدام کنند رهبر تحول گرا آن ها را برمی انگیزد که فراتر از حد و مرز انتظار اقدام نمایند (باس و همکاران، 2004: 56)

به تعبیر باس، فرایندهای توسعه ای عبارت از توانمند سازی، رسیدن به سطوح بالای نیاز و پس، ارتقا در سطح انگیزش و بلاخره توسعه و ارتقای اخلاقی می باشد. و براین اسا س سه کلید واژه ی مهم قابل شناسایی در این نظریه عبارتند از: انگیزش، توان مندی سازی و اخلاقیات. تجلی ویژگی هایی که به عنوان محور نظریه رهبری تحول گرا مطرح شده به خوبی درچهار بعد تشکیل دهنده این سبک رهبری عیان می باشد. به طوری که در بعد تاثیر گذاری ایده آلی، رهبران در نظر داشتن نیازهای دیگران قبل از نیازهای خودشان، پرهیز از بهره گیری کردن از قدرت برای مقاصد شخصی، تشریح استانداردهای روحیه بالا، تاکید بر اعتماد، ارائه ارزش های اصیل اخلاقی، در نظر داشتن عواقب اخلاقی تصمیمات و ارائه چشم انداز را مد نظر قرار می دهد. بعد انگیزش الهام بخش با توانایی و ویژگی هایی زیرا شکل بندی تصویری از آینده، به چالش کشاندن پیروان با تعیین استانداردهایی در سطح بالا، ایجاد شور و هیجان، معنا و چالش، بهره گیری ازنماد ها و ارائه ایده ها و به حرکت در آوردن ذهن و احساسات پیروان مرتبط می باشد. بعد ملاحظه فردی توسط رهبر، زمانی اتفاق می افتد که او دارای یک جهت گیری توسعه ای نسبت به همکاران خود باشد و به تک تک آن ها به عنوان هویت ها ی مستقل توجه نموده، نیازهای فردی و شخصی فرد فرد آن ها را مورد توجه و ملاحظه قرار دهد. در این بعد رهبر با هریک از پیروان خود به عنوان یک فرد خاص و یکتا برخورد می کند. او به توسعه و رشد و شکوفایی پیروان خود می اندیشد و در راستای آن گام برمی دارد. بعد انگیزانندگی ذهنی مشتمل بر رفتارهایی می باشد که به افزایش و توسعه مهارت ها و توانایی پیروان برای تفکر درمورد مسائل قدیمی به شیوه های جدید و نو کمک می کند. در واقع رهبر با کار برد این بعد از رهبری خود در افزایش توانایی پیروان نسبت به مفهوم سازی، درک مطلب ، ارائه و تولید راه حل های جدید و بهبود یافته ، کوشش می کند . کوشش رهبر به برانگیختن پیروان به نو آوری و خلاقیت در این بعد قرار می گیرد (باس و همکاران، 2004: 56)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Bass

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب