دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ماهیت رهبری

ازنقطه نظر سازمانی ،رهبری به عنوان یک فرایند ، به معنی بهره گیری از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیت های اعضای یک گروه و به عنوان یک صفت به معنی مجموعه ای از ویژگی هاست . رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه در سازمان دارد . هر چه سازمانی از نظر رهبری نیرومندتر باشد ، موفقیت آن سازمان بیشتر خواهد بود . بحث رهبری سازمان ها به صورت علمی همانند دیگر مباحث از تیلور[1]  و کوشش های وی شروع گردید . از سال های دهه ی 1920 و اوایل دهه ی 1930 نهضت روابط انسانی بتدریج جانشین روش علمی تیلور گردید که علاوه بر مسئله ی تکنولوژی برای بهبود بازده ، به نیروی انسانی نیز توجه ویژه ای داشت. طبق نظریه ی روابط انسانی ، وظیفه ی رهبر آن می باشد که تحقق هدف ها را از طریق ایجاد تعاون و همیاری بین زیر دستان خود تسهیل کند و فرصت هایی برای رشد شخصی به وجود آورد . از دید نهضت روابط انسانی در نظر داشتن ارتباطات انسانی حائظ اهمیت می باشد اما نهضت مدیریت علمی تیلور در نظر داشتن وظیفه ( کار ) را داد . رهبری یک رویه ی مشترک مدیریت می باشد . توانایی رهبری به گونه ای اثر بخش ، یکی از کلیدهای کارآمد بودن مدیر می باشد . به علاوه رهبری مستلزم نفوذ کردن و تاثیر گذاردن بر افراد می باشد . و مدیر در تأثیر رهبری کسی می باشد که بتواند بر افراد تحت سرپرستی خود نافذ و مؤثر باشد و به بیانی دیگر ، مرئوسان نفوذ و قدرت او را بپذیرند (گیریفین ، 1384: 44)

رهبری عمده وظیفه مدیریت می باشد اما تمام کاراو نیست . مدیران ملزم به برنامه ریزی و سازماندهی هستند لکن تأثیر اساسی یک رهبر اثر گذاری بر دیگران می باشد، به نحوی که هدف های از پیش تعیین شده را مشتاقانه دنبال کنند. این امر نشان می دخد که رهبران قوی ممکن می باشد مدیران ناتوانی باشند و برنامه ریزی ضعیف آنها موجب گردد که فعالیت گروه در جهت غلط دنبال گردد. با وجود اینکه آنها قادرند که فعالیتهای گروه را تداوم بخشند، اما نمی تونند آنها را در جهتی هدایت کنند که حصول هدف های سازمانی را به دنبال داشته باشد. نکته ی دیگر اینکه مدیریت و رهبری کاملا مترادف نیستند . رهبری در سازمان های غیر رسمی نیز هست اما مدیریت موقعی قابل تصور می باشد که ساخت سازمانی قبلا به وجود آمده باشد، به علاوه داشتن مقام رسمی تضمین نمی کند که شخص مدیر تأثیر رهبری را نیز بتواند اعمال کند. رهبری مستلزم داشتن مهارت هایی می باشد که با به کار گرفتن آنها می توان افراد انسانی را با میل و اشتیاق برای رسیدن به هدف های معین ترغیب نمود.

 

[1] Taylor

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب