شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

پنج ویژگی رهبران تحول گرا از نظر جیمز کوزئز و پاستر:

جیمز کوزئز و پاستر [1]پنج ویژگی را برای رهبران تحول گرا معرفی نموده اند:

1– به چالش کشیدن فرایند ها: این ویژگی براین اصل تاکید دارد که رهبران موثر همواره برای دستیابی به فرصت های جدید به مقصود دگرگون ساختن وضعیت موجود پیشقدم می شوند. آنان کوشش می کنند تا با نو آوری و یافتن راه های تازه تر سازمان را اصلاح کنند. این گونه رهبران به اشتباهات به مثابه تجربه های یادگیری می نگرند و همواره برای رویا رویی با چالش های پیش رو آماده اند. به چالش کشیدن فرآیند ها موضوعاتی نظیر کاوش برای یافتن فرصت ها، تجربه کردن راههای جدید و آسیب پذیری را در برمی گیرد . سازمان ها دائما درحال تغییر هستند و به بازسازی جدی نیاز دارند. فرآیند ها بایستی به گونه مستمر مورد بازنگری قرار گیرند.

2 – ایجاد دیدگاه های مشترک: رهبران تحول آفرین افق فکری و کوشش دارند. این گونه رهبران توانایی تصور آینده را دارند . آنها دارای توان مندی های ارتباطی قوی هستند و قادرند با بهره گیری از این مهارت ها افراد را جذب کنند . این ویژگی جلب طرفداری دیگران را نیز در برمی گیرد. درگذشته نیز افرادی زیرا کاتز بر ایجاد دیدگاه های مشترک در اداره اثر بخش سازمان ها تاکید کرده اند. به هر حال داشتن دیدگاههای مشترک برای دستیابی به اهداف سازمانی مهم تلقی می گردد.

3 – اجازه فعالیت به دیگران: رهبران تحول گرا با اعتماد سازی وارتقای روحیه انگیزش افراد را افزایش می دهند. این گونه رهبران نه تنها برهدف های مشترک تاکید دارند بلکه افراد را در برنامه ریزی و همکاری و ارتقای توان مندی های افراد از آن جمله می باشد. ایجاد روحیه همکاری و طرفداری از تصمیم گیری ها در فرهنگ های مشارکت جویانه، اعتماد، احساس تعلق و رشد توانمندی ها و بهبود مستمر را به ارمغان می آورد.

4 – الگو قرار گرفتن: رهبران تحول گرا درمورد ارزش ها و اعتقاداتشان روشن و شفاف اقدام می کنند . آنها افرادی با ثبات هستند و رفتار افراد و طرحها را در مسیری مشخص هدایت و همچنین با الگو قراردادن خود انتظارات رفتاری را ارائه می کنند. این گونه رهبران با تقسیم طرح ها به بخش های کوچکتر فرصت های مناسبی برای کسب موفقیتهای مستمرفرآهم می کنند وبر[2] تعیین اولویت ها تاکید دارند. موضوعاتی نظیر داشتن رفتارهای نمونه و برنامه ریزی ها برای کسب موفقیت های کوچک تر را نیز شامل می گردد.

5 – نوید بخش بودن: رهبران تحول آفرین نیروهای انسانی را به کوشش تشویق می کنند. این گونه رهبران با به رسمیت شناختن دست آوردها از مساعدت افراد برای رسیدن به اهداف مشترک، قدر دانی می کنند. آنها به دنبال بهانه ای هستند تا موفقیت ها را جشن بگیرند. رهبران نوید بخش همچنین، روحیه کارگروهی را به مقصود کوشش های مستمر تقویت می کنند. پژوهشگران عقیده دارند که رفتار مشارکت پذیرانه موجبات هماهنگی و هدایت منابع عالی و انسانی را، برای بهره گیری از فرصت ها و افزایش کارآی فراهم می کنند ( هاوتالا[3]، 2006: 36).

[1] Kouzes & Paster

[2] Webber

[3] Hautala

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب