دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

16نظریه اقتضایی فیدلر

فیدلر [1]که پدر نظریه اقتضایی رهبری نامیده می گردد، مدل اقتضایی، فراگرد رهبری را ارائه کرده می باشد. این مدل اظهار می دارد که عملکرد هم به سیستم انگیزشی رهبر و هم به اندازه کنترل و نفوذ وی بر وضعیت وابسته می باشد. متغیر های 3 گانه اقتضایی مدل عبارتند از:

الف )جو( شرایط ): گروه (قدرت شخصی) که حاکی از اندازه پذیرش رهبر به وسیله اعضای گروه می باشد. رهبری که مقبولیت دارد می تواند به آسانی کارکنان را متعهد به انجام کارکند اما در گروهی که رهبر مورد قبول نیست مساله اصلی او جلوگیری از کم کاری کارکنان می گردد.

ب ) ساختار کار: که اندازه تکراری و غیر تکراری بودن کارها را معین می کند. کارهای تکراری داری هدف های کاملا روشن و قابل تبیین هستند اما کارهای جدید بدون ساختار و مستلزم کوشش و خطا هستند.

ج ) قدرت ناشی از پست و مقام که در واقع اندازه قدرت پاداش و تنبیه و قدرت عرفی رهبررا، قدرت های ناشی از پست و مقام گویند مه این نوع قدرت در سازمان های تجاری و تولیدی در مقایسه با سازمانهای عام المنفعه کمتر می باشد (قلی زاده و همکاران ، 1389: 62)

 

2-17 تئوری مسیر هدف

تئوری مسیر– هدف که در سالهای 1970 به وسیله مارتین ایوانز [2]و رابرت هاوس[3] اداع گردید ، دارای توجه اقتضایی می باشد. اما نقطه تمرکز و تاکید آن به جای صفات ثابت رهبر، جایگاه و رفتارهای رهبر می باشد. پس، تئوری مسیر– هدف امکان تطبیق رهبر با جایگاه را فراهم می سازد. تئوری مسیر– هدف ریشه در تئوری انتظار در انگیزش دارد. به گونه کلی طبق تئوری انتظار، طرز تلقی ها و رفتارهای فرد با بهره گیری از دو عامل وابسته به هم قابل پیش بینی می باشد: درجه اعتماد فرد به تحقق نتیجه های مختلف از راه عملکرد( انتظار ) و دوم ارزش این نتایج برای فرد (ظرفیت).

طبق تئوری مسیر– هدف که در نمودار ذیل نشان داده شده می باشد، زیردستان تاجایی به وسیله رهبر برانگیخته می شوند که رفتار رهبر از طریق روشن کردن رفتارهایی ( مسیرها ) که منتهی به پاداش های مورد نظر( هدف ها ) می شوند ، عملکرد زیر دستان را تحت تاثیر قرار دهد . البته فرض بر این می باشد که دریافت پاداش بستگی به عملکرد اثر بخش دارد. همچنی ، طبق تئوری مسیر – هدف ، یک رهبر ممکن می باشد در جایگاه های مختلف به طرق مختلف رفتار کند.

[1] Fiedler

[2] Martin evans

[3] Robert house

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب