دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف سبک رهبری

سبک رهبری، به عنوان الگویی رفتاری می باشد که بیانگر صفات و خصوصیات رفتاری رهبران می باشد. در دنیای امروز، تأثیر مدیر به عنوان رهبر به قدری اهمیت پیدا کرده می باشد که در همه ی زمینه ها برای یافتن اشخاصی که توانایی رهبری داشته باشند کوشش مستمر به اقدام می آید. در واقع ،اگر این تأثیر انجام نشود، آنگاه کاری صورت نمی گیرد . در قالب وظیفه، رهبر بایستی توان و تمایل فرد یا گروه را بسنجد و با در نظر داشتن قدرت خود یکی از سبک های رهبری را در برخورد با آن ها برگزیند. همچنین سبک رهبری نشان دهنده ی طرز تفکر، جهان بینی و شخصیت رهبران می باشد.

 

چنانچه سبک رهبری به گونه نامناسبی انتخاب گردد از یک سو منجر به کاهش کارایی افراد و سازمان می گردد و از سوی دیگر به عنوان عامل به وجود آورنده تنیدگی روانی ناشی از شغل و یا فشار روانی در کارکنان اقدام می کند (الوانی، 1375: 85). سبک رهبری مدیران یکی از عوامل موثر، در افزایش کارایی، تاثیر و در نهایت بهره وری سازمانهاست. الگوی رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان و افزایش اندازه رضایت آنان از شغل و حرفه خود می گردد(رضائیان ، 1383: 76)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سبک، به راهی که رهبران از طریق آن در پیروان خویش نفوذ می کنند و به الگوی رفتاری مستمر مدیر گفته می گردد که وی به هنگام هدایت کردن فعالیت های دیگران و سازمان از خود نشان می دهد. رهبری موثر بایستی مسیری در جهت هدایت کوشش های همه کارکنان برای به انجام رساندن اهداف سازمانی فراهم آورد. بدون وجود رهبری یا هدایت ممکن می باشد حلقه اتصال موجود در میان اهداف رهبری و سازمانی ضعیف یا گسیخته گردد. آرتور جاگو [1] یک نوع شناسی از تئوری های رهبری اراده و کلیه تئوری های رهبری نوع مختلف طبقه بندی کرده می باشد. همچنین هیلبرون [2] تئوری های رهبری را در 4 مرحله زیر تعریف می کند:

مرحله اول، مرحله تعیین و تعریف رهبران می باشد که به آن تئوری های ویژگی های رهبر یا نظریه صفات مشخصه رهبری گفته می گردد.

مرحله دوم، پژوهش و تعریف رهبران می باشد که به آن تئوری های رفتارهای رهبر یا نظریه سبک های رفتاری گفته می گردد که شامل:

 1. مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو
 2. مطالعات رهبری میشیگان
 3. سیستم چهارگانه مدیریت توسط لیکرت
 4. شبکه مدیریت رهبری توسط بلیک و موتن

مرحله سوم، بر تعامل با کارکنان تمرکز دارد و مرتبط با موضوعات و مسائل بین رهبران و زیردستان می باشد که به آن تئوری رهبری اقتضا یی گفته می گردد که شامل:

 1. نظریه اقتضایی فیدلر
 2. نظریه مسیر هدف
 3. نظریه یا مدل تصمیم گیری ( نظریه رهبری مشارکتی ورم ویتون)
 4. نظریه رهبری وضعیتی هرسی و بلانچارد

و مرحله چهارم تئوری های معروف ورایج در مورد سبک های رهبری را شمال می گردد که از آنها می توان به سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا تصریح نمود(گریفین ، 1384: 49).

[1] A G. Jago

[2] Heilbrun

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

 • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب