دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه های مختلف رهبری تحول آفرین

در این بخش کوشش شده می باشد تا ازمیان تمامی نظراتی که در مورد رهبری تحول آفرین ارائه گردیده می باشد ، هفت نظریه مهم و برجسته با در نظر داشتن ویژگی های هریک مورد مطالعه قرار گیرد.

1 – نظریه رهبری تحول آفرین بزنر[1]( 1987): از نظر بزنر ، رهبری تحول آفرین فرآیندی می باشد که در آن رهبران و پیروان همواره در تلاشند تا توان روحی و قوای انگیزش همدیگر را به سطوح بالاتری ارتقا دهند. در این فرایند ارتباط متقابل و رو به رشدی بین رهبر و پیروان در جریان می باشد. همچنین به نظر وی رهبری تحول آفرین توسط هر کس با هر جایگاه در سازمان قابل پیاده شدن می باشد. در این نوع رهبری، افراد می توانند بر همتایان و مافوق ها، مانند زیردستان اثر گذاری داشته باشند و این نوع رهبری می تواند در فعالیت های روزمره عادی نیز اتفاق بیفتد اما این امر، عادی رایج نیست.

2- نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس[2] ( 1985)

این دو دانشمند موفق شدند در پایان پژوهش گسترده و مدیرانی که طی آن عملکرد 90 نفر از رهبران پویا و کارآمد سازمان مورد مطالعه قرارگرفته بود. پنج رویکرد یا شگرد خاص را به مثابه وجوه مشترک کیفیت اقدام این رهبران که حاکی از رمز موفقیت آنان بوده می باشد شناسایی نمایند:

 1. تمامی رهبران مورد مطالعه، چشم اندازروشن و نوید بخشی فراروی سازمان های خویش نهاده و درصدد بوده اند تا انرژی جمعی اعضای سازمان را در جهت رسیدن به چشم انداز مورد نظر متناسب و هدایت کنند.
 2. رهبران مورد نظر موفق شده اند با پیش گرفتن جهت گیری مشخصی در طریقه حرکتی سازمان، هنجارها و ارزش های جدید را در قاطبه اعضای سازمان حاکم گردانند و در راستای آن منابع انسانی سازمان را به مقصود رسیدن به هویت جدید سازمانی بسیج کنند.
 3. رهبران تحول آفرین همواره درصدد بوده اند تا مراتب تعهد و دلسوزی اعضای سازمان را در خصوص پیشبرد برنامه مورد نظر فزونی بخشند و اعتماد قلبی آنان را نسبت به موفقیت این برنامه ها جلب کنند.
 4. دانشمندان یاد شده، ویژگی اعتماد سازی را در زمره رموز موفقیت رهبران تحول گرا ذکر کرده و بر این نکته تاکید داشته اند که رهبران مورد مطالعه توانسته اند با برقراری حالت اعتماد عمومی درسطح سازمانی، به نوعی انسجام مطلوب سازمانی دست یابند.
 5. رهبران مورد مطالعه همواره کوشیده اند تا تصویر مثبت و خوشایندی را از قابلیت ها و توان مندی های خویش به نمایش گذارند و خود را از هرنظر وقف بجای آوردن ماموریت ها و پیشبرد اهداف سازمانی جلوه دهند. این رهبران در عین حال، اهتمام بسیاری درزمینه فراگیری دانش جدید و توسعه ظرفیت های دانش اندوزی سازمان به کار بسته اند.

بنیس و نانوس  [3]در جمع بندی کلی از یافته های خود براین نکته تاکید دارند که عامل اصلی در رهبری، برخورداری از ظرفیتی می باشد که بتواند معانی مطرح درروابط حاکم براعضای سازمان را تحت تاثیر قراردهد و سازمانی کند(بوهنک[4]،2010: 36).

3 – نظریه رهبری تحول آفرین شاین[5]

از نظر ادگارشاین تحول و دگرگونی تغییری می باشد که در فرهنگ همکاری و مشارکت انجام می پذیرد. وی در تجزیه و تحلیل پاسخ هایی که از طریق مصاحبه از 60 کارمند اداری در سه سطح به دست آورده بود، ویژگی ها مشترک بوده و با یافته های پژوهش سازگاری دارند. این ویژگی ها عبارتند از:

1- کانون توجه : رفتارها واعمال مدیران اولویت ها و علایق و تعهدات آنها را مشخص می کنند. مدیران با گفتار و کردار خود به پیروان این پیغام را می رسانند که بر چه اولویت هایی تمرکز دارند.

[1] Burns

[2] Bennis & Nanus

[3] Bennis & Nanus

[4] Boehnke

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

 • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب