دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

شبکه مدیریت

شبکه مدیریت مانند تئوری های رفتاری رهبری می باشد . در این شبکه در نظر داشتن کارکنان و در نظر داشتن تولید اندازه گیری شده و سپس نتایج برروی شبکه 9 قسمتی ترسیم می گردد که محور عمودی ارتباط مداری ( در نظر داشتن کارکنان ) و محور افقی وظیفه مداری ( در نظر داشتن تولید ) رانشان می دهد. بلیک و موتن[1] شیوه رهبری تیمی که بیانگر وظیفه مداری و ارتباط مداری قوی می باشد را دارای بالاترین اثربخشی می دانند. در این سبک رهبری، کارها به وسیله افراد متعهد انجام می گردد. افراد در سازمان منافع مشترک دارند و وابستگی و روابط متقابل آنها موجب تکریم متقابل می گردد. در سبک رهبری باشگاهی، مدیر توجه عمیق و دقیق به نیازهای افراد دارد تا روابط حسنه ای ایجادکند و از طریق جو یا شرایط صمیمی و دوستانه ای برسازمان حاکم گردد. در سبک رهبری استبدادی، رهبر به صدور دستور می پردازد و دستورها بایستی دقیق اجرا شوند در این سبک . افراد سازمان نوعی وسیله انجام کار به حساب می آیند و بلاخره سبک رهبری بی خاصیت یا نامحسوس، کمترین تاثیر را دارد. درسبک رهبری تیمی، مدیر اقدام به تشکیل تیم می کند و از آن جا که تیم سازی شیوه مشارکتی می باشد و افراد برای ارزیابی ستاده خود و اقدامات اصلاحی در ارتباط با داده ها و فرآیند با هم همکاری می کنند. ارزش های بنیادی برای هدایت و راهنمایی رفتاراعضا شناسایی شده و هدف کلی به اهداف مشخص عملکرد تبدیل می گردد و ترکیب صحیحی از مهارت ها برای دست یابی به نتایج عملکرد بالا مشخص شده و نو آوری و خلاقیت در عملکرد و وظایف تقویت می گردد.

به گونه کلی، شبکه مدیریت که در نمودار 2-1  نشان داده شده می باشد، براساس دو بعد در نظر داشتن کارکنان و در نظر داشتن تولید طرح شده می باشد که برروی 9 حالت نشان داده شده که در مجموع 81 حالت وجود خواهد داشت . با در نظر داشتن نتایج پژوهش بلیک و موتن ، شیوه رهبری (9/9) که مدیریت تیمی می باشد در همه موارد دارای بالاترین اثربخشی می باشد. در مدیریت تیمی(9/9) کارها به وسیله افراد متعهد انجام می گردد. در سازمان افراد منافع مشترکدارند و وابستگی با روابط متقابل آنها موجب تکریم متقابل می گردد و این ایده آل ترین سبکرهبری می باشد. پیش روی، سبک رهبری (1/1) یا مدیریت نامحسوس پایین ترین تاثیر رادارد.

(1/9) مدیریت استبدادی می باشد که در آن، رهبر به صدور دستور می پردازد و بخشنامه کارها بایددقیق اجرا گردد و افراد سازمان نوعی وسیله برای انجام کار به حساب می آیند. در مدیریت انسانی وسازمانی (5/5) همزمان به عملکرد سازمان و رضایت شغلی کارکنان توجه می گردد. هم تولید همرضایت شغلی اعضای سازمان بالا می باشد. و بلاخره در مدیریت باشگاهی (9/1) توجه عمیق ودقیقبه نیازهای افراد وجوددارد تا روابط حسنه گردد وجود یا شرایط صمیمی و دوستانه برسازمان حاکم گردد(گریفین ،1384: 89).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Blake & Mouton

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب