دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت رهبری تحول آفرین

رهبری موضوعی می باشد که از دیر باز نظیر محققان و عامه مردم را به خود جلب کرده می باشد اما پژوهشهای علمی درمورد رهبری صرفا از قرن بیستم آغاز گردید و محور اصلی بیشتر تحقیقات ، عوامل تعیین کننده اثر بخش رهبری یا به تعبیری تحول آفرینی آنان بوده می باشد. یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد تحقیقات گسترده در زمینه رهبری شده می باشد، جذابیت های ناشی از مفهوم رهبری تحول آفرین می باشد. شاید این جذابیت ناشی از این مفهوم می باشد که رهبران از طریق نفوذ در پیروان خود به اهداف مورد نظردست می یابند و در این بین عواطف و احساسات او و پیروانش تأثیر تعیین کننده ای دارد، زیرا که اهمیتی ندارد که رهبران شروع به انجام چه کاری کنند یا ایجاد یک شیوه جدید یا تحریک تیم ها برای فعالیت، در هر حال موفقیت آنها بسته به این می باشد که چطور این کارارانجام دهند. رهبران حتی اگر همه کارها را به درستی انجام دهند اما دراین وظیفه پایه ای یعنی کنترل هیجانات در جهت صحیح ، شکست بخورد هیچ یک از کارهایی که انجام داده اند نمی توانند به آن اندازه که بایستی و شاید موثر واقع گردد. نتایج تحقیقات مختلف، حاکی از این می باشد که رهبری تحول آفرین

موجب نتایج قابل قبولی در سازمان ها خواهد گردید، مانند این که این رهبران موجب افزایش تعهد سازمانی زیردستان خود شده ، وفاداری آنان را به واحد سازمانی خود افزایش خواهند داد و از طرفی دیگر، این رهبران موجب افزایش انگیزش پیروان خود خواهند گردید. سرانجام این که سبک رهبری تحول آفرین موجب افزایش تاثیر رهبران می گردد . به خاطر همین می باشد که محققان زیادی درصدد بر آمده تا عواملی را که موجب رفتارهای تحول آفرین می شوند شناسایی کنند ( کارک[1]، 2004: 26).

 

2-24 دیدگاه های مختلف رهبری تحول آفرین

در این بخش کوشش شده می باشد تا ازمیان تمامی نظراتی که در مورد رهبری تحول آفرین ارائه گردیده می باشد ، هفت نظریه مهم و برجسته با در نظر داشتن ویژگی های هریک مورد مطالعه قرار گیرد.

1 – نظریه رهبری تحول آفرین بزنر[2]( 1987): از نظر بزنر ، رهبری تحول آفرین فرآیندی می باشد که در آن رهبران و پیروان همواره در تلاشند تا توان روحی و قوای انگیزش همدیگر را به سطوح بالاتری ارتقا دهند.

[1] kark

[2] Burns

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت تدافعی  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت مطیع  در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط سبک رهبری و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت تدافعی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت مطیع در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر سکوت دیگر خواهی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب